Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Więcej o:

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 edycja na lata 2021-2025

Całkowita wartość projektu wyniosła 8 753,94,00 zł, na co składała się pozyskana przez Gminę Nozdrzec dotacja z budżetu Państwa w wysokości 7000,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 1 753,94 zł. Działania promujące czytelnictwo placówki będą realizowane do końca roku szkolnego 2024 r.

Dofinansowanie zostało przyznane dla:

 Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 Szkoły Podstawowej w Siedliskach.

W ramach projektu do szkolnych bibliotek zakupiono liczne nowości wydawnicze oraz wyposażenie. W szkołach biorących udział w projekcie przeprowadzono liczne akcje
i konkursy promujące czytelnictwo wśród młodego pokolenia, w które zaangażowano również rodziców, były to mi.in:

   wystawy książek,

   pogadanki z rodzicami,

   konkursy plastyczne i projekty artystyczne związane z czytelnictwem: Turniej Jednego Wiersza”, „Noc bibliotek „Absurd nie czytać”, „Narodowe czytanie”, „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”, „ Dzień Postaci z Bajki”,  „Czytamy bez mamy”, „Głośne czytanie w przedszkolu”.

Stypendia Szkolne 2023/2024

Więcej o: Stypendia Szkolne 2023/2024
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu informuje, że w dniach
od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. można składać wnioski  o  przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024
– dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec.
Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 90 b ust. 3 pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty,
 a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
uczniom klas zerowych,
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nozdrzec.
Formy stypendium szkolnego:
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach: edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan
i wyrównawczych, jak również udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności dotyczących:
zakupu podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych, programów komputerowych i innych pomocy naukowych; zakupu tornistrów i plecaków szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, obuwia sportowego, oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę.  Istotne jest aby  odzież i obuwie były zakupywane w ilości racjonalnej oraz miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”,  jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze to może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, czytelny opis i podpis.
zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów do komputera, biurka, fotela do komputera, tuszów do drukarek, papieru do drukarek,
zakupu okularów korekcyjnych i innego sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, jeżeli program nauczania przewiduje korzystanie
z Internetu;
częściowego lub całkowitego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, opłat za czesne, korepetycje, naukę języków obcych, zajęcia i kursy dodatkowe w kierunku zainteresowań uczniów, typu: pływanie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach, itp., opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach „kulturowych” – do kin, teatrów, muzeów itp., lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek wymaganych przez szkołę, artykułów
i przyborów szkolnych,
3) stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem środkami komunikacji zbiorowej,
4) stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty,
5) stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. Refundacja kosztów, o których mowa powyżej, zostanie dokonana, jeśli są one związane
z wydatkami, które dotyczą roku szkolnego, na który przyznane jest stypendium.
Stypendium szkolne przyznaje się na:
wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,
o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty,
wniosek opiekuna prawnego.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.
Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium szkolnego:
zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów,
zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za rok, w którym składa się wniosek (z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł, wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego),
zaświadczenie, oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów, ewentualnie odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz o wysokości uzyskiwanych dochodów z tej działalności, lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie
i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
Do dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno – użytecznych, jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS), świadczenia wychowawczego 500+, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z miesiąca sierpnia 2023 r.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu, pokój nr 19, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2023 r.
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, tel. 134398020, wewn. 37.

Do góry