Stypendia szkolne

Stypendium Szkolne na rok szkolny 2017/2018

 

 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu informuje,
 że w dniach od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. można składać wnioski dot. przyznania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży
  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

a) uczniom klas zerowych,

b) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nozdrzec

Stypendium szkolne przyznaje się na:

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,
o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2004 r.

c)wniosek opiekuna prawnego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium szkolnego:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za rok, w którym składa się wniosek (z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł, wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego)
 • zaświadczenie, oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów, ewentualnie odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz o wysokości uzyskiwanych dochodów z tej działalności, lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 • zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie
  i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Do dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno – użytecznych, jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS), świadczenia wychowawczego 500+, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z m-ca sierpnia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15.09.2017 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu, pokój nr 11, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2017 r.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela GZEAS Nozdrzec, tel. (013) 4398020, w. 37.

Załącznik:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego